BosnianBAEnglish (UK)

Transakcijski račun

DRŽITE IZGRADNJU CENTRA ZA AUTIZAM I RANU DIJAGNOSTIKU U TUZLI
DONIRAJTE SREDSTVA NA RAČUN:

Broj računa: 140 101 00231644 09
Banka:   SBERBANK BH dd Sarajevo 

brosura1

brosura2 

 

SAŽETAK PROJEKTA

Naziv projekta:

Centar za autizam Tuzla

Lokacija projekta:

OPĆINA Tuzla, Kanton Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Učesnici projekta/ Donatori:

q  Općina Tuzla

q  Kantonalno Ministarstvo rada, socijalne politike i raseljenih lica Tuzlanskog Kantona

q  Ostala nadležna Ministarstva Tuzlanskog Kantona, Federacije BiH i BiH

q  Općine unutar TK (korisnici centra)

q  Drugi lokalni I međunarodni donatori

q  Hilfswerk Austria International

Implementator:

HILFSWERK AUSTRIA INTERNATIONAL

Ured Sarajevo, Derviša Numića 6, 71000 Sarajevo, BiH

Kontakt osoba: Suzana JAŠAREVIĆ, Direktor za BiH

Ciljevi programa:

Izgradnja civilnog društva sa ciljem unaprijeđenja, zaštite i pružanja punih i jednakih ljudskih prava i osnovnih sloboda za djecu sa posebnim potrebama

Pozadina projekta:

Ciljevi projekta:

Očekivani rezultati:

Socijalna inkluzija je osnova socio-ekonomskog razvoja, strategije i načela EU. Istodobno, osobe isključene iz društva su jedan od najvećih problema u BiH. BiH je potpisnica važnih dokumenata o zaštiti ljudskih i drugih prava osoba sa invaliditetom i stoga je sredina u kojoj pomoć koja im se pruža nije uvijek adekvatna.

Iako ne postoji centar za opservaciju/dijagnostiku ove vrste invaliditeta, Udruženje roditelja osoba sa autizmom iz Tuzle, ima 80 djece članova sa poremećajima iz spektra autizma, a oni uglavnom ne dobijaju tretman. Nepostojanje Sistema medicinskih/pedagoških/socijalnih usluga za osobe sa autizmom predstavlja prijetnju njihovim osnovnim ljudskim pravima na zdravlje, rehabilitaciju, obrazovanje, rad i svim ostalim pravima.

Projekat ima za cilj da osigura bolje uvjete za pružanje pomoći i rad sa autističnom djecom/osobama u cijeloj BiH putem izgradnje i uspostavljanja novog centra za pomoć djeci/osobama sa autizmom, opremanja centra, organizacije rukovođenja centrom i rada uključujući obrazovanje i obuku, umrežavanje NVOa iz ove oblasti, formiranje centra za opservaciju i dijagnostiku sa odjelom za ranu intervenciju u sklopu centra.

  • Stvoreni odgovarajući uvjeti za rad sa autističnim osobama u vidu sagrađenog i opremljenog Centra za djecu sa autizmom (veličine cca 555 m2) u Tuzli;
  • Osigurani svi pravni preduvjeti za početak rada Centra, ugovor o korištenju i održavanju zgrade;
  • Formiran, opremljen i stavljen u funkciju centar za ranu dijagnostiku (posebna zgrad od oko 149 m2);
  • Održana obuka iz rukovođenju, organizaciji i radnim aranžmanima centra, razmjena iskustava sa drugim sličnim centrima u region (Hrvatska, Austrija), angažiranje regionalnih stručnjaka i studijske posjete – javne institucije u kombinaciji sa NVOima.
  • Uspostavljanje funkcije centra i pružanje podrške u periodu od najmanje jedne godine – do uspostave potpune funkcije centra
  • Poboljšan nivo pružanja usluga, socijalne inkluzije, ljudskih prava i povećan broj usluženih korisnika;
  • Bolje uvezane vladine i nevladine institucije koje rade sa invalidnom djecom putem okruglih stolova (razmjena iskustava i prijenos dobrih praksi).

Korisnici projekta:

Direktni korisnici projekta su djeca i osobe sa autizmom i njihove porodice, udruženja i institucije za rad sa djecom i osobama sa autizmom iz cijele BiH.

 

Ukupna procijenjena vrijednost projekta:

Faza 1 – izgradnja i oprema - oko 613.283 EUR od čega:

  • Ministarstva TK su potvrdila  - 300.000 KM ili 153.388 EUR
  • Općina Tuzla – zemljište, infrastruktura, priključci, dozvole, itd. – 102.258 EUR
  • Nedostaje za Fazu 1 od drugih donator oko -  357.637 EUR

Faza 2: - obuka i obrazovanje i stavljanje centra u funkciju 105.200 EUR za 12 mjeseci

Predviđeno trajanje projekta:

 

Fotografije sa gradilišta, Bukinje, Tuzla -  juni 2015

 

20150708_104211.jpg20150708_103958.jpg

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates